Политика за поверителност

Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашата политика за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящата политика бъде изменена в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Моля, внимателно прочетете Политиката за поверителност и защита на личните данни на „Брандит БГ“ ЕООД („Доставчика“) и в случай, че имате въпроси, свързани с нейното съдържание, моля, свържете се с нас чрез средствата за комуникация, публикувани по-долу.

Политиката е съобразена с изискванията на действащото към датата, посочена в раздел 11, законодателство, включително и с Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз („Регламент/а“).

„Брандит БГ“ ЕООД с ЕИК 206172304, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. „Младежка”, № 4, е администратор на лични данни, който обработва единствено и само в съответствие с приложимото законодателство.

Като иновативна компания в своя сектор, ние поддържаме и неотклонно спазваме високите стандарти при обработването и защитата на личните данни, тъй като за нас неприкосновеността им е от изключителна важност.

Политиката има и характер на Уведомление за поверителност (Privacy notice).

Целта на Политиката е да разясни:

 • Основни понятия;
 • Личните данни, които обработваме;
 • В какво се състои обработването, неговите цели и дали предоставяме личните Ви данни на трети лица;
 • Срокове на обработване на личните данни;
 • Вашите права, предвидени в Регламента и реда за упражняването им;
 • Какво правим, за да гарантираме сигурността и неприкосновеността на личните Ви данни;
 • Актуалността и промени в Политиката.


Понятия и/или дефиниции, използвани в Политиката

Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”).

Субект на данни“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Бисквитки или HTTP-бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка” е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили. Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания и да анализираме колко добре се представят нашите сайтове

Администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Съгласие на субекта на данните” означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Надзорен орган” означава независим публичен орган, който осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването.

Лични данни, които обработваме

1. При осъществяване на търговската си дейност ние в качеството си на администратор можем да обработваме следните лични данни:

 • „Онлайн идентификатори“ при използване на Сайта – IP-адрес, придружен в стандартен лог с дата и час на посещението, функционални временни бисквитки (cookies).
 • Лични данни, които събираме включват име и фамилия, електронен адрес, фирма/организация (ако е приложимо), други данни, в зависимост от въведената от Вас информация.
 • Събираме информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на Уеб страниците, анализиране на тенденциите, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни – Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.
 • Други устройства за проследяване – Може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие използвате нашите Уеб страници и промоции или можем да позволим на Трети страни – Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите Уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите Уеб страници. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), които нашите Съдружници и/или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

 1. Обработваме лични данни само на лица, които са навършили 18 години и са дееспособни. Затова, ако не отговаряте на условието по предходното изречение, нямате право да използвате сайта. Не носим отговорност в случай на случайно обработване на лични данни на лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност, тъй като не събираме каквито и да е лични данни относно възрастта и дееспособността на лицата, с изключение на случаите, когато законът ни задължава да проверим данните от личната Ви карта или друг документ, съдържащ подобни данни.


В какво се състои обработването, което извършваме, и с каква цел правим това

Ние събираме личните данни по чл. 4.1.:

 • лично от Вас
 • от легитимен представител на юридическото лице, в което сте работник или служител или
 • от други администратори, когато е налице законово основание за това, включително Ваше изрично съгласие или
 • от компетентни органи при изпълнение на правомощията им.


Ние коригираме личните данни, когато установим промяна в тях по своя инициатива или при уведомление/искане от субектите.

В строго определени случаи може да предоставим на трети лица определени лични данни единствено в следните случаи:

 • когато това е предвидено в нормативен акт, или
 • когато това бъде поискано по предвидения в закона ред от компетентен орган, или
 • когато сме получили Вашето изрично съгласие за това, или
 • когато това е наложително за целите на Вашите легитимни интерес и/или на легитимни интереси ни и това не нарушава нормативни изисквания.

Срокове на обработване на личните Ви данни

Ние обработваме личните Ви данни до изричане на законно установения срок, който урежда по императивен начин продължителността на обработването. Ако такъв срок не е уреден, по правило ние обработваме личните Ви данни до момента, в който не възникне някое от следните обстоятелства:

 • оттегляне на съгласието Ви, ако обработването е въз основа на Ваше съгласие;
 • прекратяване на правоотношението с Вас или с юридическото лице, в което сте работник или служител, и изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да бъдат извършени при или по повод прекратеното правоотношение, включително изтичане на законоустановените давностни срокове и/или приключване на административни, досъдебни или съдебни производства;
 • акт на компетентен орган, който разпорежда прекратяване на обработването.


В отклонение от правилата по предходния чл., обработваме определени лични данни за по-кратък период:

 • при отпаднал Ваш или легитимен интерес;
 • данните от потребителския Ви профил на Сайта се заличават незабавно след закриването/изтриването му;
 • стандартните логове в информационните ни системи, съдържащи IP-адрес, дата и част на сесията, се изтриват след 12 месеца;
 • изтриването на бисквитките зависи от настройките на устройството, чрез което се осъществява достъпа до Сайта.


Регламентът Ви дава следните права:

 1. Право на информираност. Една от основните цели на Политиката е, да Ви информира подробно за всичко, свързано с обработването на Вашите лични Ви данни при осъществяване на търговската ни дейност.

 2. Право на достъп. Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

 3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни, както и да поискате от нас ние да направим това.

 4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, когато е приложимо някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат приоритет, или Вие възразявате срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение според правото на Европейския съюз или правото на Република България. Упражняването на горните права не е основание Вие да искате ние да изтрием или заличим по друг начин данни, които по закон или при легитимен интерес на Дружеството сме длъжни да съхраняваме, обработваме и/или предоставяме на компетентни органи.

 1. Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни. Вие можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • ако повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение зa обработването да данните, в очакване на проверка, дали основанията на администратора са законни.

 1. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от нас да уведоми третите лица, на когато сме предоставили Ваши данни, за обстоятелства, свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

 2. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

 3. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

 4. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на личните си данни, което се извършва на основание на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

 5. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на основание на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 6. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, телефон на Център за информация и контакти– +359 (2) 91 53 518.

Ред за упражняване на правата Ви

Можете да упражните правата си лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално удостоверен подпис. В случаите, когато пълномощник е адвокат, нотариално удостоверяване на подписа не е необходимо.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: info@webbies.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: info@webbies.bg

Политика за бисквитките (cookies)

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

Дали някой друг използва бисквитки на сайтовете на Брандит БГ?

Когато Вие посещавате нашите Уеб страници, ние и/или нашите оторизирани Трети страни – Доставчици на услуги и Рекламодатели, може автоматично да събираме/събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Използва ли доставчика бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: info@webbies.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *